Klient: Indywidualny Biznesowy

Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola

Regulamin Promocji „Black Week”

I.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami promocji „Black Week” jest Tarasola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dawniej: TARASOLA Piotr Garbacz), ul. Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001050175, NIP: 7123459478, REGON: 525986180, BDO: 000077758, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. H. Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584506, NIP: 5223044304, REGON: 362977817, BDO: 000343563 (zwani dalej łącznie: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 3. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczpospolitej w całej sieci Partnerskiej Tarasola. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Tarasola https://tarasola.pl/salony-sprzedazy/.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadaszenia tarasu Tarasola (Technic Pro, Technic New, Technic, Essential, Cubic, Elegancy, Flat, Light, Loft, Simple, Wave, Carport, Fix) lub zabudowę tarasu marki Tarasola (przeszklenia, shuttersy, rolety ZIP) lub zakup akcesoriów dodatkowych (promienniki ciepła, oświetlenie, czujniki pogodowe, system audio).
 5. Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu, zabudowę tarasu lub zakup akcesoriów wymienionych w ust. 4 w terminie do 26.11.2023 r.

II.Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 20.11.2023 r. do 26.11.2023 r.
 2. W ramach Promocji „Black Week” Uczestnik otrzymuje 15% rabatu na produkty objęte akcją promocyjną wymienione w Tabeli 1.

Tabela 1. Produkty marki Tarasola objęte promocją „Black Week”

 1. Oferta przedstawiana Uczestnikowi drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w salonie  jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

III.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tarasola.pl/black-week.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: tarasola@tarasola.com.
 4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać́ dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego złożona została reklamacja (w trybie Odpowiedz).

W tym miejscu załącz zdjęcie, projekt lub rysunek miejsca realizacji (max 5MB). Dzięki temu otrzymasz ofertę maksymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb

Zaprojektuj swoją wymarzoną tarasolę