Klient: Indywidualny Biznesowy

Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola

Regulamin „Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola”

I.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola” jest Przedsiębiorstwo Handlowe Tarasola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20,006 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584506, NIP 5223044304, REGON 362977817, BDO: 000343563 (zwane dalej: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 3. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczpospolitej w całej sieci Partnerskiej Tarasola. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Tarasola https://tarasola.pl/salony-sprzedazy/
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadaszenia tarasu Tarasola (Technic Pro, Technic, Essential, Cubic, Elegancy, Flat, Light, Loft, Simple, Wave).
 5. Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu w terminie do 16.12.2022r oraz zapis w umowie o montażu w terminie maksymalnym do 31 marca 2023 roku.

II.Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 25.11.2022 do 2.12.2022. Poszczególne etapy promocji:

 1. Wysokość obniżki ceny w ramach promocji przedstawia poniższa tabela. Obniżka obejmuje tylko cenę konstrukcji. Obniżka nie obejmuje automatyki, usługi montażu, zabudowy bocznej (shutters, przeszklenia, rolety ZIP) oraz akcesoriów dodatkowych, tj. m.in. promienników ciepła, oświetlenia, czujników pogodowych.
 1. Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

III.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://tarasola.pl/black-week/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jegozmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: tarasola@tarasola.com
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Masz więcej pytań?

Promocja jesień pod tarasolą