Klient: Indywidualny Biznesowy

Promocja letnia

Regulamin „Promocji letniej” na produkty Tarasola

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja letnia” jest Przedsiębiorstwo Handlowe Tarasola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584506, NIP 5223044304, REGON 362977817, BDO: 000343563 (zwane dalej: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny lub zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację produktu objętego promocją: Zadaszenia tarasu ( Essential) oraz Shutters, a następnie podpiszą umowę na realizację wybranego produktu/produktów.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sieci Partnerskiej Tarasola. Znajdź najbliższy salon Partnera na mapie: Partnerzy Premium.

II. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 01.10.2022 do 31.10.2022. Szczegółowe informacje odnośnie czasu trwania promocji dla poszczególnych produktów przedstawia poniższa tabela.
 2. Wysokość przyznawanych rabatów w ramach promocji oraz okres ich obowiązywania przedstawia poniższa tabela. Rabat na zadaszenie tarasu obejmuje tylko cenę konstrukcji. Rabat nie obejmuje ceny usługi montażu oraz akcesoriów dodatkowych, tj. m.in. promienników ciepła, oświetlenia, czujników pogodowych.

3. Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście zawiera wycenę wstępną. Ostateczna oferta wraz z warunkami finansowymi przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

III. Prawo do zgłoszenia reklamacji

 1. Prawo do zgłoszenia Reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi
 2. w okresie obowiązywania promocji oraz w 7 dni po jej zakończeniu.
 3. Wszelkie Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać́ w formie elektronicznej na adres e-mail: tarasola@tarasola.com w terminie 7 dni od daty wystąpienia przyczyny Reklamacji.
 4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać́ dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tarasola.pl/promocja-letnia Do wszystkich umów zawartych w ramach niniejszej promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe Organizatora dostępne pod adresem OWH TARASOLA
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zmieniony na podstawie ust. 2 Regulamin promocji będzie obowiązywać od dnia jego opublikowania na stronie internetowej. Oferty złożone w okresie poprzedzającym dzień zmiany obowiązują w dotychczasowych brzmieniu.
W tym miejscu załącz zdjęcie, projekt lub rysunek miejsca realizacji (max 5MB). Dzięki temu otrzymasz ofertę maksymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb

Zaprojektuj swoją wymarzoną tarasolę